Master Data Management

Master Data Management (MDM) jest określeniem wspólnego obszaru w obrębie którego biznes oraz IT współpracują, aby zapewnić w organizacji jednolitość, spójność oraz wiarygodność kluczowych danych w przedsiębiorstwie – danych, od jakości których zależy często efektywność procesów biznesowych.

Każdy projekt Master Data powinien rozpocząć się od identyfikacji najważniejszych informacji w przedsiębiorstwie i powinien mieć na celu stworzenie oraz utrzymywanie jednego źródła prawdy, które jest motorem dla procesów biznesowych.

Przykładami najważniejszych Master Data (tzw. Danych Kluczowych) w przedsiębiorstwie są dane o:

  • klientach (Customers),
  • produktach (Products),
  • dostawcach (Vendors).

W kontekście prowadzonego biznesu, w zależności od profilu przedsiębiorstwa różnego rodzaju dane mogą zostać uznane za Master Data.

Master Data Management skład się z następujących technologii:

  • Data Integration – integracja danych kluczowych pochodząca z różnych systemów,
  • Data Quality – oczyszczanie, standaryzacja, deduplikacja oraz konsolidacja danych w celu uzyskania jednej, najbardziej wiarygodnej wersji prawdy,
  • Business Process Management  - aktywne zaangażowanie biznesu w proces zarządzania danymi kluczowymi również poprzez zmiany w samej organizacji przedsiębiorstwa oraz w obrębie procesów biznesowych.

Jakość danych (Data Quality) w kontekście Master Data Management

W przypadku, gdy w działalności operacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo pojawią się błędy takie jak: dostawa towarów do niewłaściwej lokalizacji klienta, zduplikowane adresy, nieprawidłowe oznaczenia czy kody produktów, powinno to być dla przedsiębiorstwa silnym sygnałem, że dane kluczowe (Master Data) nie są utrzymywane w należytym porządku. Kolejnym sygnałem mogą być trudności klientów z realizacją prostych czynności – takich jak zmiana adresu w efekcie przeprowadzenia jednej rozmowy telefonicznej, która skutkuje propagacją zmian w całej organizacji.

Zarządzanie Master Data (Master Data Management – MDM) polega na scentralizowanej kontroli danych kluczowych dla działalności firmy. W przeszłości rozróżniano systemy zarządzania danymi klienta i systemy zarządzania danymi produktu. Dziś w ramach koncepcji zarządzania danymi Master Data obszary te są traktowane jako całość.

W wielu firmach kluczowe informacje i systemy informatyczne są zazwyczaj rozproszone. Przez lata działalności firm wiele z tych systemów podlegało  „ewolucji”, przez co pogłębiały się różnice w poszczególnych technologiach stosowanych w organizacji. Fuzje i przejęcia oraz wszelkie zmiany w strukturze firmy mogą także negatywnie wpłynąć na jakość danych.

Dla biznesu istotne znaczenie ma wiarygodność informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje biznesowe. W systemach IT w trakcie przetwarzania informacji błędy są powielane – dlatego niezmiernie ważna jest ich weryfikacja przed zasileniem bazy danych. Błędne dane skutkują na przykład niewłaściwymi decyzjami kredytowymi  czy dostawą produktu pod niewłaściwy adres.

Affecto posiada wieloletnie doświadczanie we wdrożeniach systemów MDM. Nasz zespół konsultantów potrafi również doradzić, jaki model MDM jest najefektywniejszy dla danej organizacji oraz jak powinien przebiegać sam proces wdrożenia oraz utrzymania takiego systemu w kontekście wymagań biznesowych.